geschrapte liederen   Up ] Liedboek 2013 gewogen ] [ geschrapte liederen ] criteria ]

 

Lijst met liederen uit het oude LIEDBOEK, die niet in het nieuwe liedjesboek zijn opgenomen, dan wel bewerkt (opnieuw vertaald meestal, wisselend succes). Voor de duidelijkheid: ik ben het met een groot deel van dit schrapwerk eens; sommigen moesten zelfs weg, maar...

De lezer oordele zelf. Een 'Sonderfall' is het lied 'Hoe zal ik u ontvangen' wat als lied van Ten Kate (vrij naar Gerhardt) naast de vertaling van het lied van Gerhardt had kunnen/moeten blijven staan.

Ook liederen waarvan de melodie is gewijzigd/vervangen zet ik ertussen in het blauw.

Liederen die ingekort zijn of - soms - uitgebreid vermeld ik niet, tenzij er iets speciaals aan de hand is.

 

toevoeging 2023: Veel van de 'verweesd achtergebleven' liederen uit het Liedboek 1973, hebben samen met een aantal 'vondelingen' een nieuw thuis: www.liedboek.wursten.be

Een hyperlink bij een lied brengt u naa de bijbehorende pagina, of naar de alfabetische tabel

 

 

 

 

nr incipit herdicht inicipit en/of opmerking extra
2 Wat sprak God op de eerste dag
4 Wij eten weer het bitter brood
5 Wij trekken nu het diensthuis uit
8 Gij hemel en aarde, doet open uw oor
10 David heeft de reus verslagen
11 Elia was, tot de dood beducht
17 k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen
18 Zalige ure!
24 Jesaja de profeet Luthers 'sanctus'
26 Daar is uit s werelds duistere wolken 482 (Er is..) - na 1e regel nieuw - berijming Jes 9 André Troost
27 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan melodie Willem Vogel vervangen Chr. Winter
29 Gij die 't menselijke leven
30 Wie mat de waatren in zijn holle hand jammer
32 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
35 Scheur, Heer, de heemlen
36 Ik zal, zo spreekt de Here
37 Zo sprak de Heer der legerscharen
38 De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim
43 Die dag zal komen, brandend als een oven
45 O Gij die onze Koning ziijt
48 O onze Vader, trouwe Heer 370 Vader die woont... nieuwe vlakke tekst, niet meer het catechetische 'Vater unser' van Luther André Troost
50 O grote God, o goede Heer Revius' parabellied
52 Jaïrus had een dochtertje
55 Weet gij waarmee het koninkrijk
58 De schapen alle honderd
59 De rijke kwam tot Jezus
60 Pluk nu het groen van de velden
61 Een landheer had met eigen hand
65 Het graan slaapt in de aarde
66 Mijn ziel maakt groot de Heer 157a Na de 2e regel eigen wegen.. Muus Jacobse
68 Nu laat gij Heer uw knecht 159a Nu is het woord gezegd (eigenzinnige exegese ipv traditie) - nunc dimittis! exit 'laus deo, salus populo' Naastepad
69 Johannes, wat moeten wij doen
71 Jezus, wandlend langs de wegen
76 Zie hoe de mensen heengaan
77 De Trooster komt
78 Laat me in U blijven, groeien, bloeien jammer (19e E) JJLtenKate
79 Die in benauwdheid zuchten
85 De hemel is opengesprongen
87 Wij willen God de ere geven
88 Mijn God, gewapend tot de tanden
89 O Christus, Heer der heerlijkheid
90 Is God de Heer maar voor mij 902 ingekort: enkel strofen 1, 3, 6, 7, 9 en 11 behouden.
91 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
92 Al kon ik alle talen spreken
95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
96 Wordt krachtig in de Heer
97 Naam van Jezus die ten dode 557 Melodie Theo Cockx ipv De Marez-Oyens  
102 God heeft vanouds gesproken
104 Al wie het woord zal horen
106 Het einde aller dingen is nabij
107 Wie zich hovaardig heffen jammer
108 Wees niet verbaasd als u de wereld haat
110 Het Lam, voor ons op aard' geslacht
111 Een stem, die niemand stuit
113 Ik zag een troon
115 Die op de troon zat zeide
117 Hoe zal ik u ontvangen 441 na 1e regel nieuw - dichter bij Duits - was JJL ten Kate/CB Burger De Vries
123 De naam des Heren nadert reeds van verre
125 O Kom o kom Immanuel 466 = de versie volgens O-antifonen (verhaspeld door regelvolgorde te wijzigen) Barnard
127 Gaat stillen in den lande 440 geen 7, maar 4 coupletten  
129 Geen kracht meer om te leven
131 O zalig, heilig Bethlehem Vlaams - geliefde melodie
136 Hoort gij de englen zingen
141 Ik kniel aan uwe kribbe neer 475 100% Jan Wit nu. 'Ik mag hier aan uw kribbe staan'. Eerste couplet was bundel 1938. Jan Wit
144 Dansen wil mijn hart en springen
146 Dit is de dag, die God ons schenkt
148 Wees Wellekom, Immanuël
149 O God die met ons zijt
153 Wij edelingen, blij van geest
155 Kind, nu wij om U vrolijk zijn
158 Christus met eer gekroonde 517 Christus uit God geboren ... - nieuwe vertaling De Vries
159 O Here Jezus, lang verbeid
163 Gij zijt een mensenzoon
164 Gij die de ster van David zijt 519 melodie Gerrit de Marez Oyens vervangen 17e eeuws Eccard
167 Heer Jezus, licht der wereld
168 O Jezus Christus, licht ze bij
170 Meester men zoekt u 837 Iedereen zoekt u - nieuw (belachelijk zwak) Gert Landman
171 Christus wandelt langs de straten
174 Ik wil mij gaan vertroosten 562 enkel 1e regel - dan nieuw Zijlstra
175 O wij arme zondaars
177 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten de melodie is gone
179 Wie heeft op aard de prediking gehoord Beets
180 Gethsémane die nacht moest eenmaal komen Pascal (Jésu sera en agonie) uit het Liedboek...
181 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt Herzliebster Jesu.... het origineel
185 Des konings vaandels 572 De koningsvaandels - nieuwe vertaling Govaart
186 Zing, mijn tong bezing het teken
187 Daar gaat een lam en draagt de schuld
188 O Lam van God, onschuldig 409 Lam van God -nieuw - gewijzigde melodie Borkent
189 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
190 Wie hangt er deerlijk
191 Gij wordt voor mij gekruisigd
196 Den Heer wil ik prijzen
197 De dag rijst rood in het verschiet
198 De mond der aarde spreekt
201 O dag van de verrijzenis
202 Nu de Heer is opgestaan
203 Die in de dood gebonden lag 618 Christus lag in de dood terneer - naar Duits - verbetering ? nieuw berijmd, betwijfelbaar. Vertaalfouten en vrijheden. Zijlstra
204 Jezus Christus, onze Heiland
206 Komt drinken wij tot lafenis
212 Halleluja, de blijde toon
214 O morgen van verblijden 623 O hart spring op van vreugde - naar Duits De Vries
216 Laat groot en klein
221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen Ten Kate (voor Steenbeek) -1866
222 Jezus is ons licht en leven Bach/Freylinghausen |vertaling H. Pierson vluchtheuvelzangen
226 Gij die der sterren schepper zijt
227 Gij maakt ons, Jezus, waarlijk vrij
229 De dag van onze Vorst brak aan
230 Overwinner, grote Koning
231 Wij knielen voor uw zetel neer jammer - weer een vrouwelijke stem minder
234 Al heeft Hij ons verlaten 663 melodie 'Valet will ich dir geben' > iets dat er op lijkt, Tsja (Gesius/Telemann)
235 In bidden en in smeken Blumhardt
236 De jaarkring brengt ons in zijn keer
240 Kom, Heilige Geest, Here God
243 Toen eenmaal God terneder kwam theologisch probleem? Substitutieleer
244 Christus stoot de hemel open
246 Gods adem die van boven kwam
248 Geweldige gedreven wind 679 melodie AC Schuurman > Ierse volksmelodie (Wicklow) Naastepad
251 De wereld is gewonnen
256 Niet enkel door het water
257 Halleluja, eeuwig dank en ere 19e E
258 Halleluja, lof zij de Heer 19e E
259 Halleluja! Lof zij het Lam 19e E
260 Stad Jeruzalem verheven
263 Jeruzalem, gij schone stad was een rommeltje
264 Jeruzalem, o stad zo hooggebouwd 750 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd - nieuw De Vries
267 Zalig, die in Christus sterven
268 U heb ik lief, U roep ik aan O Herr lass dein lieb Engelein...
269 Gelijk als de witte zwanen
270 Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan
272 Midden in het leven zijn wij Mitten wir im Leben.. Luther
273 Heer, herinner U de namen 730 couplet 4 verdwenen
274 O Jezus wees ter plaatse
275 Er was een kind, dat zwaar en diep
276 Als Godes Zoon, de heerser over al ach hoe schoon... Revius
277 O hoe brandend van verlangen Ad perennis vitae
278 Dag des oordeels 775 Dies Irae andere tekst (Schuman) andere melodie (Fokke dV)
282 God zij geloofd in elk seizoen
291 Nooit kan 't geloof teveel verwachten
292 Wegen Gods, hoe duister zijt gij dat was toch wel een echte - Da Costa !
295 Aan de deur van 's harten woning
296 Ik kom met haast, roept Jezus' stem
298 Wij staan ten laatsten kamp gereed
302 God zij geloofd om Kanaän
304 God is getrouw zijn plannen falen niet Pierson
307 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
308 In Christus is noch west noch oost 969 gender-correctie in vers 3 => ook rijm Schulte
310 Bewaar ons, Here, bij uw woord 721 / 722 721 vertaling: Houd ons bijeen / 722 vrij (beter andere melodie) De Vries / Zijlstra
311 Hoe komt het dat het bos
312 Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen
314 Gij die gelooft, verheugt u samen
315 O Heer, die overwint
317 Hallluja, 't loflied rijze 19e E
320 Zingt een nieuw lied voor God de Here 971 het tweede couplet is weggelaten
321 O Vader die uw woning sticht
332 Heer Jezus, gij die als een kind
336 Zie hier de kindren tot U komen
338 O God, die naar uw strenge wet
339 Wie ingaat tot dit water
340 Heer zie ons aarzelend staan 349 melodie AC Schuurman (prima)  Theo Goedhart
342 Tot U o Heer, tot U die liefde zijt
345 Jezus meester aller dingen 352 melodie AC Schuurman (lastig) - nu Quem Pastores
346 Ter maaltijd van het lam gereed
349 O Vader trekt het lot u aan 995 Melodie Gesius verangen door Vater Unser
351 Zie ons heden voor U treden
353 Het hoogste woord daalt uit het licht 565 (Thomas Aquinas) melodie 13e E vervangen door F. van der Putt
356 O leid mijn blindheid bij de hand jammer, zo sfeervolle melodie
360 Heer, wij komen vol verlangen
361 De Heer zegt woorden van leven
362 De eerste uit de doden
363 O God die stierf onschuldig
364 Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten
365 De zonden zijn vergeven
366 Gij zijt mijn goed jammer: blijkbaar weinig gevoel voor zulk soort teksten?
367 Wij bidden u gods zegen toe 794 Gods zegen bidden Troost
368 Als God ons huis zijn gunst onthoudt
370 O eeuwge Schepper van het al 204 Gij bron van tijd - nieuwe vertaling De Vries
371 De haan kraait dat de dag begint 205 Daar kraait een haan - nieuwe vertaling Govaart
375 De trouw en goedheid van de Heer 207 coupletten 2-4 geschrapt - reliëf is uit het lied
376 In 't oosten klaar laat blozen
379 O mijn ziele, looft den here
381 Het nieuwe daglicht staat ons borg dubbel met 380, dat de voorkeur kreeg
382 God die het al geschapen heeft 236 O Schepper God - nieuwe vertaling andere melodie Govaart
383 O Christus die de zonne zijt 239 andere melodie - Avondzang Datheen
384 Verzonken is het licht der zon
386 De nacht, de moeder van de rust Revius (stond al in NH1938 : gez 279)
388 De avond komt, de zon daalt in het westen
394 Gij hebt het daglicht weggenomen
396 Het oude jaar is nu voorbij
400 Almachtige, verheven Heer jammer (= Mr. Bean)
402 Verheugt u, christenen, tesaam klassieker - eerste religieuze ballade - van Luther !
405 Mijn god, waar zal ik henengaan
406 U heb ik lief, mijn god en Heer
407 Christus mijn Heer, op U alleen Allein zu dir..
412 O Heer, die daar des hemels tente spreidt
413 De Heer in zijnen troon, zeer schoon
414 Wilt heden nu treden God, den Here
416 Gelukkig is het land
417 Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk
418 Here, kere van ons af
419 O God die de gedachten Bredero
422 Wie is het, die zo hoog gezeten
423 Ach, blijf met uw genade Een eenvoudig gebed in het Duits (door Beets verhaspeld)
429 Wie maar de goede God laat zorgen 905 Wie zich alleen door God laat leiden - nieuw, tsja Borkent
433 Al ruisen alle wouden
435 O verbreker aller banden Was het niet 'lief' genoeg misschien ?
436 Jezus neemt de zondaars aan
440 Ik heb de vaste grond gevonden
441 Komt kinderen niet dralen 799 ingekort, o.a. het mooiste couplet v5 (!) geschrapt
445 God heeft mij zijn Zoon gegeven = Ruwe stormen mogen woeden (vs 3)
449 God enkel licht jammer
450 Mijn ziel, waartoe dit angstig vrezen
451 Alle roem is uitgesloten
452 Verlosser, Vriend o hoop, o lust
453 Ik weet waar mijn geloven
454 Wat zou ik zonder u geweest zijn 800 Novalis/Jan Wit - andere keuze van strofen, c.q. hersteld
455 Als Hij maar van mij is Novalis
458 Tot U is het , Heer, dat ik vlucht
461 O hoogt'en diepte, looft nu God J.H. Newman
463 O Heer die onze vader zijt 836 melodie (rest of Elton) vervangen door Ch H Parry (Repton) = NEH
464 Alle volken, looft de Here JP Heye
465 Van U zijn alle dingen zo aandoenlijk (Jan de Liefde)
466 Als God, mijn God, maar voor mij is
467 O eeuwge Vader, sterk in macht ... voor hen die zijn in nood op zee
468 Heer, mijn hert is boos en schuldig Gezelle
469 Het leven is: een krijgsbanier Gezelle
470 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God
471 Ik heb gejaagd, wel jaren lang Pierson naar Brugman
472 Door uwe donkre sluier heen jammer..., Een zoekend lied minder.
474 God roept ons, broeders, tot de daad
476 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
478 Prijst des Heren machtig woord
485 O Christus, wees geprezen
486 Wij rijken, zeer door U bemind
488 Zolang er mensen zijn op aarde 981 488A -dekaloog- geschrapt | 488B behouden T De Marez Oyens
487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht beetje 'vieze' Oosterhuis (#metoo)
490 Hier is een stad gebouwd